ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

precipitate into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *precipitate into*, -precipitate into-

precipitate into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
precipitate into (phrv.) เร่ง See also: ผลักดันให้เกิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า precipitate into
Back to top