ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

power increase

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *power increase*, -power increase-

power increase ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
power increase (n.) การเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าอย่างฉับพลัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า power increase
Back to top