ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pour off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pour off*, -pour off-

pour off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pour off (phrv.) เทออก See also: ทำให้ไหลออก, ระบายออก

pour off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, 泌] secrete; pour off

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pour off
Back to top