ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pose a question

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pose a question*, -pose a question-

pose a question ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งคำถาม (v.) pose a question See also: ask a question Syn. เสนอคำถาม, ถาม, ซักถาม
เสนอคำถาม (v.) pose a question See also: ask a question Syn. ถาม, ซักถาม

pose a question ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตั้งคำถาม[v. exp.] (tang khamth) EN: ask a question ; pose a question FR: formuler une question ; poser une question
ยิงคำถาม[v. exp.] (ying khamth) EN: ask a question ; pose a question ; fire a question (at) FR: lancer une question ; poser une question

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pose a question
Back to top