ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

polyandrium

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *polyandrium*, -polyandrium-

polyandrium ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สุสาน[n.] (susān) EN: graveyard ; cemetery ; tomb ; sepulchre ; sepulcher (Am.) ; burial ground ; necropolis ; boneyard ; boot hil ; memorial park ; polyandrium ; potter's field FR: cimetière [m] ; nécropole [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า polyandrium
Back to top