ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

political economy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *political economy*, -political economy-

political economy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
political economy (n.) รัฐศาสตร์ See also: การศึกษาเกี่ยวกับระบบการปกครอง Syn. politics, government science
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เศรษฐศาสตร์การเมือง (n.) political economy

political economy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เศรษฐกิจการเมือง[n. exp.] (sētthakit k) EN: political economy FR: économie politique [f]
เศรษฐศาสตร์การเมือง[n. exp.] (sētthasāt k) EN: political economy FR: économie politique [f]

political economy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Volkswirtschaft {f}political economy; national economy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า political economy
Back to top