ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

poke out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *poke out*, -poke out-

poke out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
poke out (phrv.) สอด See also: ลอด, ทิ่มไว้ด้านนอก Syn. jut out, project from, protrude from
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But if you can't, I'm gonna poke out one of your eyes.แต่ถ้าพลาด ฉันทิ่มตาแก่แน่ เข้าใจ?
April 18, 1955, which was three months after Deong had led his people to independence... and after the United States had postponed recognition of that independence... and after you, sir, on the senate floor... spoke out clearly against any foreign aid to {\cHFFFFFF}18 เมษายน 1955 ซึ่งเป็นสามเดือนหลังจาก Deong ได้นำคนของเขาไปสู่อิสรภาพ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้เลื่อนออกไป การรับรู้ของความเป็นอิสระที่ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่คุณครับ บนชั้นวุฒิสภา ...
Perhaps I spoke out of turn.บางทีข้าไม่ควรพูดถึงเล้ย...
I'm not having my stomach poke out.ไม่เอา เดี๋ยวพุงยื่นหมดสวย
I'm grateful that you spoke out.ข้าดีใจที่เจ้าพูดออกมาเช่นนั้น
Metellus spoke out of turn.- Metellus พูดอะไรบางอย่างที่ไม่เหมาะสม
My father spoke out against crucifying those children.พ่อข้าคัดค้านการสั่งตรึงกางเขนเด็กพวกนั้น

poke out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chòng, ㄔㄨㄥˋ, 揰] poke out; punch; push into

poke out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยื่น[v.] (yeūn) EN: jut out ; protrude ; bulge ; stick out ; project ; poke out ; poke into ; poke up FR: avancer ; dépasser ; saillir ; sortir de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า poke out
Back to top