ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plump out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plump out*, -plump out-

plump out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plump out (phrv.) ทำให้อ้วนขึ้น See also: ทำให้ร่างกายสมบูรณ์ขึ้น Syn. fill out, flesh out
plump out (phrv.) อ้วนขึ้น Syn. fatten out, flesh out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plump out
Back to top