ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plough on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plough on*, -plough on-

plough on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plough on (phrv.) ไถต่อเนื่อง
plough on (phrv.) ตัดสินใจก้าวต่อหรือทำต่อ Syn. press forward

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plough on
Back to top