ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plentifulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plentifulness*, -plentifulness-

plentifulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plentifulness (n.) จำนวนมากมาย See also: ปริมาณอุดมสมบูรณ์, ปริมาณเหลือเฟือ Syn. abundance, fullness Ops. scarcity

plentifulness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reichlichkeit {f}plentifulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plentifulness
Back to top