ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

play mate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *play mate*, -play mate-

play mate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพื่อนคู่หู[n.] (pheūoenkhūh) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend FR: pote [m] (fam.)

play mate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstellungsmaterial {n}display material

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า play mate
Back to top