ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

play in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *play in*, -play in-

play in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
play in (phrv.) เล่นดนตรีขณะ (บางคน) เดินเข้ามา Syn. play out
play in (phrv.) ทำให้เพลิดเพลินไปกับเกม / การเล่นใน (สถานที่) See also: เล่นใน
play in (phrv.) แสดงดนตรีใน (สถานที่) See also: เล่นใน
play in (phrv.) เล่นในตำแหน่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Play Intelligence/Quotientความฉลาดทางการละเล่นผลการพัฒนาตนเองจากการเล่น และความสามารถการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ระหว่างที่เล่นด้วยตนเอง ทั้งที่อาศัยอุปกรณ์การเล่นและไม่ใช้ ซึ่งการเล่นนี้ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เล่นได้หลายด้าน ทั้งสติปัญญา (การคิด) ภาษา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะเด็ก ๆ [สุขภาพจิต]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And soon, the Great Umpire above will call close of play in this, the Second World War.จะเรียกอย่างใกล้ชิดของการ เล่น ในเรื่องนี้สงครามโลกครั้งที่ สอง
I'd just like to take this oppurtunity to thank you all so very much for allowing me to play in an important role in my daughters educationชาเขียวของพวกเรา ฉันว่ามันได้ที่แล้วนะ (4.วางมือซ้ายไว้ข้างล่าง ใช้มือขาวถือถ้วยชา)
You know, I heard King Oliver play in New Orleans when I was 12.รู้ไม๊ ผมได้ยินว่า ราชาเพลง โอลิเวอร์ เล่นใน นิว ออร์ลีนส์ ตอนผมอายุ 12.
Carl, you should know better than to let the boy play in here.คาร์ล นายควรจะรู้ดีนะว่า ไม่ให้เด็กเข้ามาเล่นที่นี่
Go back to sleep. "Outlook"? That's the same thing that told you you was gonna play in the N.B.A.ผมได้ยินแววๆว่าคุณจะไปเล่นให้ NBA.
Don't play in this room.อย่ามาเล่นในห้องนี้สิจ้ะ.
He used to go upstairs and play in Tomoko's room.เขาเคยขึ้นไปข้างบน และเล่นในห้องของ โทโมโกะ.
If you play in the sea, the goblins come to get you.ถ้าเธอเล่นสนุกในทะเล, พวกภูติจะมาเอาตัวไป.
Will I get to play in the championship game?ผมจะได้เล่นรอบชิงมั้ย
Would you play in the match if I had sex with you ?คุณจะยอมเล่นมั้ย ถ้าฉันมีเซ็กซ์กับคุณ
His play in the third round was beautiful to watch.เขาเล่นในรอบ 3 ได้ประทับใจคนดูมาก
I play in a band called Steel Dragon.-ฉันไม่มีเวลามากหรอกนะ

play in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多幕剧[duō mù jù, ㄉㄨㄛ ㄇㄨˋ ㄐㄩˋ, 多幕剧 / 多幕劇] play in several acts; full-length drama
妇女能顶半边天[fù nǚ néng dǐng bàn biān tiān, ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄋㄥˊ ㄉㄧㄥˇ ㄅㄢˋ ㄅㄧㄢ ㄊㄧㄢ, 妇女能顶半边天 / 婦女能頂半邊天] Woman can hold up half the sky; fig. nowadays, women have an equal part to play in society

play in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
居グセ;居曲[いグセ(居グセ);いぐせ(居曲), i guse ( kyo guse ); iguse ( kyo kyoku )] (n) (See 曲・くせ・1,仕手・2) aural highlight of a noh play in which the main actor remains seated
群れ遊ぶ[むれあそぶ, mureasobu] (v5b) to play in a group
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out
思う壺にはまる;思う壷にはまる;思うつぼにはまる[おもうつぼにはまる, omoutsubonihamaru] (exp,v5r) to turn out just as one wished; to play into the hands (of)
惚ける(P);恍ける[とぼける, tobokeru] (v1,vi) (1) to play dumb; to feign ignorance; to play innocent; to have a blank facial expression; (2) to play the fool; (3) to be in one's dotage; (P)
棚に上げる[たなにあげる, tananiageru] (exp,v1) to be blind to one's shortcomings; to play innocent
棚へ上げる[たなへあげる, tanaheageru] (exp,v1) to be blind to one's shortcomings; to play innocent
表示命令[ひょうじめいれい, hyoujimeirei] (n) {comp} display command; display instruction
表示指令[ひょうじしれい, hyoujishirei] (n) {comp} display command; display instruction
計略に乗る[けいりゃくにのる, keiryakuninoru] (exp,v5r) to fall into a trap; to play into another's hands
Japanese-English: COMDICT Dictionary
表示命令[ひょうじめいれい, hyoujimeirei] display command, display instruction
表示指令[ひょうじしれい, hyoujishirei] display command, display instruction

play in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดื้อตาใส[v. exp.] (deū tā sai) EN: play innocent FR:

play in ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spieltrieb {m}play instinct

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า play in
Back to top