ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pivot on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pivot on*, -pivot on-

pivot on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pivot on (phrv.) หมุนรอบ
pivot on (phrv.) มุ่งที่ See also: มีเพื่อ Syn. depend on, hang on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pivot on
Back to top