ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pile with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pile with*, -pile with-

pile with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pile with (phrv.) อัดใส่ (จำนวนมาก) See also: สุมกอง Syn. heap on, heap with
pile with (phrv.) ให้ (จำนวนมาก) Syn. heap on, heap with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pile with
Back to top