ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pickpack

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pickpack*, -pickpack-

pickpack ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pickpack (adj.) ที่อยู่บนไหล่ See also: อยู่บนหลัง Syn. pickapack
pickpack (vi.) อยู่บนไหล่ See also: อยู่บนหลัง Syn. pickapack
pickpack (vt.) อยู่บนไหล่ See also: อยู่บนหลัง Syn. pickapack

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pickpack
Back to top