ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perk up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perk up*, -perk up-

perk up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perk up (phrv.) ยกหู See also: ทำหูตั้ง (สัตว์) Syn. prick up
perk up (phrv.) ทำให้กระฉับกระเฉง See also: ทำให้มีชีวิตชีวา Syn. cheer up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, Sandra, for a girl who's supposed to hate the President, you sure do perk up whenever he's on.ไม่ใช่หรือ? คุณอยู่เฉยๆ ผมจะดูว่าทำอะไรได้บ้าง เชือกแต่ละเส้นแทนแต่ละคน
You notice him perk up when Peter mentioned the Detroit mob?คุณเห็นปฏิกิริยาของเขา \ ตอนที่ปีเตอร์พูดถึงเจ้าพ่อแห่งดีทรอยท์ไหม?
Only Rachel Berry could perk up an old boring high school debate with such a riveting twist.มีแต่เรเชล แบร์รี่เท่านั้นที่อภิปรายในโรงเรียนมัธยมอันแสนน่าเบื่อ ได้ด้วยลีลาโลดโผน
Just eat it and perk up a little.เร็วสิ กินมันซะ แล้วแสดงแต่ด้านที่เข้มแข็ง

perk up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
肩を怒らせる[かたをいからせる, katawoikaraseru] (exp,v1) to perk up (square) one's shoulders
目が覚める(P);眼が覚める[めがさめる, megasameru] (exp,v1) to awaken; to perk up; to snap out (of something); (P)

perk up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดิกหู[v.] (kradikhū) EN: perk up one’s ears to indicate interest ; wiggle one’s ears to indicate interest FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perk up
Back to top