ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

per cent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *per cent*, -per cent-

per cent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
per cent (n.) เปอร์เซ็นต์
English-Thai: HOPE Dictionary
per cent(เพอเซนทฺ') n. เปอร์-เซ็นต์,ร้อยละ,ส่วนร้อย,อัตราร้อยละ. adj. เป็นเปอร์เซ็นต์,เป็นร้อยละ, Syn. per centum
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
per cent (per centum)ร้อยละ, ส่วนร้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can smell them, the ones who are not 100 per cent for it.คนที่ไม่ได้ร้อยละ 100 สำหรับ มัน ลองที่หนึ่งกับฉัน?
Well, if you'd read your industry breakdown,... ..you'd see that our success in the action-figure area... ..has climbed from 27 per cent to 45 per cent in the last two years.ผมเอาตารางเวลาทํางานให้เขาดู เขาบอกว่า... มันไม่ใช่ขบวนการบัญชีที่ถูกต้อง ขอผมผ่อนประสาทหน่อยเถอะ
Ten per cent, Ben. They offered you ten per cent and you turned it down.10%เชียวนะ เบน พวกนั้นเสนอให้นาย 10% แต่นายไม่เอา
You know what will happen when I go? Ten per cent fall in share prices.คุณรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นถ้าชั้นไป ส่วนแบ่งจะลดลง 10%
As far as we know, the type of landmines scattered in that area can remain active for up to 40 years, but ten years after they're produced, depending on certain variables, there's a four per cent chance of their malfunctioning.ที่กระจัดกระจายในบริเวณนั้น สามารถทำงานได้ถึง 40 ปี แต่สิบปีหลังผลิต ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ มีโอกาสสี่เปอร์เซ็นที่จะใช้การไม่ได้
I only have a seven per cent chance of not dying.ฉันก็จะมีโอกาสเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่ตาย
Seven per cent good.เจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นล่ะดี
My normal mark-up's 20 per cent.ปกติเครื่องหมายขึ้นของฉัน 20 ร้อยละ
I made my usual 20 per cent, of course.ฉันทำตามปกติร้อยละ 20 ต่อของฉันแน่นอน
I levelled with you 100 per cent.ผมขอรับรองว่า 100 %.
Enjoy your spoils... while I sit on one per cent.นายคงพอใจมาก... ขณะที่ฉันต้องทนรับแค่ 1%.
One stinkin' per cent.เศษตังจริงๆเลยแค่ 1%.

per cent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百分率[bǎi fēn lǜ, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄌㄩˋ, 百分率] percentage; per cent

per cent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルコール度[アルコールど, aruko-ru do] (n) alcohol content (usu. expressed per cent)
一増一減[いちぞういちげん, ichizouichigen] (n) {Buddh} 16,800,000-year period over which a human lifespan increases from ten years to 84,000 years (by one year per century) and then decreases back to ten (by one year per century)

per cent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ในอัตราร้อยละ 5[xp] (nai attrā r) EN: at the rate of 5 per cent FR:
เปอร์เซ็นต์[n.] (poēsēn) EN: percentage ; percent ; per cent ; commission ; royalty FR: pour cent ; pourcentage [m]
ร้อยละ[n.] (røila) EN: percent = per cent ; percentage FR: pour cent [m] ; pourcentage [m]

per cent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abzüglich {prp; +Genitiv} | abzüglich 5 Prozentless | less 5 per cent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า per cent
Back to top