ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

penetrate through

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *penetrate through*, -penetrate through-

penetrate through ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
penetrate through (phrv.) ลอดผ่าน See also: ทะลุผ่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These are infrared photos, and they penetrate through multiple subdural layers.Eyedrops don't stop you from screaming or fighting back. All right.
Maybe a stun cannon or a pulse could penetrate through the skin and short circuit its nervous system, like putting it into a deep sleep.บางทีปืนใหญ่สลบหรือไม่ก็พัลส์ อาจจะทะลุผ่านผิวหนังของมัน และทำให้ระบบประสาทของมันลัดวงจรได้ เหมือนทำให้มันหลับลึกน่ะ
Enough to penetrate through clothes, and so the accumulated amount could definitely be dangerous to susceptible individuals--เพียงพอที่จะทะลุผ่านเสื้อผ้า และเมื่อสั่งสมรวมเป็นจำนวนมาก จะเป็นอันตรายอย่างแน่นอน

penetrate through ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทะลุ[v.] (thalu) EN: pierce through ; go through ; bore through ; puncture through ; penetrate through ; break FR: percer ; pénétrer ; traverser ; transpercer ; franchir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า penetrate through
Back to top