ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

penal institution

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *penal institution*, -penal institution-

penal institution ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
penal institution (n.) สถานดัดสันดาน See also: คุก Syn. prison, cloister jail, confined place

penal institution ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พันธนาคาร[n. exp.] (phanthanākh) EN: penal institution ; prison FR:
ทัณฑสถาน[n.] (thanthasath) EN: prison ; penal institution ; penitentiary FR: prison [f] ; institution pénitentiaire [f] ; pénitencier [m]

penal institution ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strafvollzugsanstalt {f}penal institution

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า penal institution
Back to top