ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peg out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peg out*, -peg out-

peg out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peg out (phrv.) ตอกหมุดทำเครื่องหมาย
peg out (phrv.) ยึดด้วยหมุดเพื่อให้แผ่ออก
peg out (phrv.) หมดสติ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ตาย, ไม่ทำงาน (เครื่องจักร) Syn. pass away
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tragic attempts by lonely old coffin dodgers... to meet someone before they give up and peg out.ก็พยายามกันไป๊ แก่แต่ยังไม่หมดหวัง... ว่าจะพบใครสักคนก่อนจะจบเห่

peg out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last ; meet one's end ; bit the dust ; give up the ghost FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever (fam.) . passer l'arme à gauche

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peg out
Back to top