ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

patch up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *patch up*, -patch up-

patch up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
patch up (phrv.) ซ่อมแซม
patch up (phrv.) รักษาแผล
patch up (phrv.) กลับมาเป็นมิตรกัน Syn. make up, stitch up
English-Thai: HOPE Dictionary
patch upn. ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม,ปะติดปะต่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bad news is I could not patch up things between you.ข่าวร้ายคือฉันแก้ปัญหาเรื่องระหว่างเธอไม่ได้
After he promised not to murder me, he asked me to patch up his leg.หลังจากที่สัญญาว่าจะไม่ฆ่าฉัน เขาก็ให้ฉันทำแผลที่ขาให้
They didn't patch up the hole.พวกเขาไม่ได้แพทช์ขึ้นหลุม.
Who'd you patch up?ใครที่คุณจะแก้ไขได้หรือไม
Regroup, patch up, then back to business as usual.รวมกลุ่มใหม่ รักษาตัว แล้วกลับมาจัดการภารกิจเดิมๆตามปกติ

patch up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
繕う[つくろう, tsukurou] (v5u,vt) to mend; to repair; to fix; to patch up; to darn; to tidy up; to adjust; to trim; (P)

patch up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
ปะ[v.] (pa) EN: repair ; patch up ; mend FR: rapiécer ; rafistoler ; racommoder ; repriser ; réparer ; rapetasser (fam.)
โป๊[v.] (pō) EN: patch up ; repair ; mend ; plaster over ; undercoat FR: réparer ; jointoyer
ประสานรอยร้าว[v. exp.] (prasān røir) EN: patch up ; conciliate ; restore harmony FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า patch up
Back to top