ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

partner off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *partner off*, -partner off-

partner off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
partner off (phrv.) จับคู่ (โดยเฉพาะชายและหญิง) Syn. pair off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
First a partner offs himself.ตอนแรกหุ้นส่วนก็จบชีวิตตัวเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า partner off
Back to top