ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

palm of the hand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *palm of the hand*, -palm of the hand-