ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pair off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pair off*, -pair off-

pair off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pair off (phrv.) จับคู่ (หญิงกับชาย) หรือแต่งงานหรือให้เป็นแฟนกัน Syn. partner off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know,I found a pair off of Alligator Alley polarized lenses, but they just... they weren't up to snuff.อ่อใช่.. คุณรู้มั๊ย ผมเจอคู่นึง ของ อัลลี่เกเตอร์ อัลลี่ เลนส์ตัดแสง แต่มัน...
Pair off. Find any wood you can.จับคู่กัน หาฟืนเท่าที่ทำได้

pair off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
番う[つがう, tsugau] (v5u,vi) (uk) (See 番い) to pair with; to pair up; to pair off

pair off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับคู่[v. exp.] (jap khū) EN: pair off ; match ; team up with FR: accorder ; accoupler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pair off
Back to top