ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

painful feeling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *painful feeling*, -painful feeling-

painful feeling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความรู้สึกไม่สบาย[n. exp.] (khwām rūseu) EN: painful feeling FR:
ทุกขเวทนา[n.] (thukkhawēth) EN: suffering ; painful feeling FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า painful feeling
Back to top