ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pack off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pack off*, -pack off-

pack off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pack off (phrv.) ห่อส่งไป Syn. bundle off
pack off (phrv.) รีบส่งไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Help me pack off the area with gauze, okay?ช่วยผมปิดแผลด้วยผ้าก๊อซ โอเค?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pack off
Back to top