ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overconfident

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overconfident*, -overconfident-

overconfident ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overconfident (adj.) หยิ่งยโส See also: ทะนง, ที่มั่นใจในตนเองมากเกินไป Syn. arrogant
overconfident (adj.) ซึ่งมั่นใจมากเกินไป See also: โอหัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อวดดี (adj.) overconfident See also: vain-glorious, arrogant, impudent, impertinent, vain, conceited Syn. ถือดี Ops. ถ่อมตน, เจียมตัว
เหลิง (adj.) overconfident
ถือดี (v.) be overconfident See also: be proud, be conceited, be arrogant, be self-confident Syn. อวดดี, ทะนงตัว

overconfident ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
自信過剰[じしんかじょう, jishinkajou] (n,adj-na,adj-no) overconfident; presumptuous

overconfident ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะล่าใจ[adj.] (chalā jai) EN: overconfident ; careles FR:
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty FR: se sentir encouragé
เหิมเกริม[adj.] (hoēmkroēm) EN: overbold ; overconfident FR:
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident ; revolt FR: s'enhardir
เหลิง[v. exp.] (loēng) EN: forget oneself ; be overconfident ; be too sure of oneself ; think too much of oneself FR: avoir la grosse tête (fam.) ; avoir une très haute opinion de soi
มีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป[xp] (mī khwām ch) EN: overconfident FR:
ประมาท[adj.] (pramāt) EN: negligent ; careless ; imprudent ; negligent ; remiss ; overconfident FR: négligent ; sans soin ; inattentif
อวดดี[adj.] (ūatdī) EN: overconfident ; vainglorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited FR: arrogant ; insolent
ย่าม[v.] (yām) EN: be overconfident FR:
ย่ามใจ[v. exp.] (yām jai) EN: be overconfident FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overconfident
Back to top