ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

over there

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *over there*, -over there-

over there ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
over there (adv.) ที่นั่น See also: ที่โน่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น Syn. at a distance, in that place
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงโน้น (pron.) over there See also: there, yonder, thither Syn. ที่โน้น, โน่น Ops. ที่นี่, ที่นี้
ตรงโน้น (adv.) over there See also: there, yonder, thither Syn. ที่โน้น, โน่น Ops. ที่นี่, ที่นี้
ที่นั่น (adv.) over there Syn. แห่งนั้น, ตรงนั้น Ops. ที่นี่
ที่โน่น (pron.) over there See also: there, yonder, thither Syn. ที่โน้น, โน่น, ตรงโน้น Ops. ที่นี่, ที่นี้
ที่โน่น (adv.) over there See also: there, yonder, thither Syn. ที่โน้น, โน่น, ตรงโน้น Ops. ที่นี่, ที่นี้
นู่น (adv.) over there See also: over yonder, that, there over there Syn. นู้น, โน่น
แห่งนั้น (adv.) over there Syn. ตรงนั้น Ops. ที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can go through that gate, over thereคุณสามารถผ่านไปที่ประตูนั่น ตรงนั้น
Who is the guy over there?ผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นเป็นใครหรือ
Is that your sister over there?นั่นน้องสาวคุณอยู่ที่นั่นหรือ?

over there ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1,此れ・1,其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P)
彼処(P);彼所[あそこ(P);あすこ;かしこ;あしこ(ok);あこ(ok), asoko (P); asuko ; kashiko ; ashiko (ok); ako (ok)] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何処,此処,其処) there (place physically distant from both speaker and listener); over there; that place; yonder; (n) (2) (あそこ, あすこ only) (col) genitals; (3) (See あれほど) that far (something psychologically distant from both speaker and listener); that much; that point; (P)
彼方[かなた(P);あなた, kanata (P); anata] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何方・どちら・1,此方・こちら・1,其方・1) that way (direction distant from both speaker and listener); over there; yonder; (2) that one (something physically distant from both speaker and listener, or something not visible but known by both speaker and listener); that; (pn) (3) (あちら is pol.) that person (someone physically distant from both speaker and listener, or someone not present but known by both speaker and listener); (4) there (place distant from both speaker and listener); over there; foreign country (esp. a Western nation); (P)

over there ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระโน้น[adv.] (kranōn) EN: over there ; way off there ; long ago FR:
โน่น[adv.] (nōn) EN: that one ; yonder ; over there ; thither FR: là ; là-bas
นู่น[adv.] (nūn) EN: over there ; yonder FR: là-bas
นู้น[adv.] (nūn) EN: over there ; yonder FR: là-bas
พู้น[X] (phūn) EN: yonder ; way over there FR:
ที่โน่น[adv.] (thī nōn) EN: yonder ; over there ; at that place over there FR: là-bas ; au loin
ตรงนั้น[adv.] (trong nan) EN: over there FR: là-bas
ตรงโน้น[adv.] (trong nōn) EN: over there FR: là-bas ; plus loin
โน้น[adj.] (nōn) EN: that (over there) ; yonder ; thither (old - form.) FR: là-bas ; là-haut

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า over there
Back to top