ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outer space

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outer space*, -outer space-

outer space ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outer space (n.) บริเวณนอกโลกซึ่งมีดาวดวงอื่นอยู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
outer space treatyสนธิสัญญาว่าด้วยอวกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Outer spaceอวกาศ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, she was from outer space and we were scientists examining her.ก็ตอนที่... เธอเป็นมนุษย์ต่างดาว แล้วเราก็จับเธอไปทดลอง
From the darkest depths of outer space came an evil no man could predict.จากนอกจักรวาลอันมืดมิด มาสู่ปีศาจเกินกว่ามนุษย์จะคาดเดาความร้ายกาจ
You get these people off your back, get these idiots with cameras out of here then you go up into outer space the right way.นายเอาคนพวกนี้ออกไปจากนายซะ พวกงี่เง่าที่มากับกล้องถ่ายรูป... ...แล้วนายก็จะไปอวกาศอย่างถูกวิธี
They're not gonna let you go up in your John Deere riding lawnmower into outer space and try and come back down and make them look stupid.พวกเขาไม่ปล่อยให้ รถตัดหญ้าจอห์น เดียร์ของนาย... ...ขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็ลงกลับมา...
We open exterior outer space scenery.พวกเราจะดิ่งไปถึงชั้นบรรยากาศของอวกาศ
And George, killed by a toilet seat from outer space in 2003.และ จอร์จ, ตายโดยฝาชักโครกจากนอกอวกาศในปี 2003
She thinks the guy's from outer space or something.เธอคงคิดว่าพวกมาจาก ต่างดาวหรือบางสิ่งมอบให้เธอแน่เลย
Some creature fell from outer space and jumped Moses, so he bored it.มันตกมาจากอวกาศแล้วโดดใส่โมเสส แล้วเขาก็เล่นมัน
You're not from outer space or something?คุณคงไม่ได้มาจากนอกโลก หรืออะไรทำนองนั้นหรอกนะ
'Cause it's from outer space. What do you want from me ?Be there in a minute, Doc.
20 million people died defeating the bastard and he's our first ambassador to outer space?20 ล้านคนเสียชีวิตเอาชนะไอ้ และเขาเป็นทูตครั้งแรก ของเราไปยังพื้นที่ด้านนอก?
The first mook from Brooklyn to go into outer space.พวกเราคนแรกที่ไปในอวกาศ

outer space ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外太空[wài tài kōng, ㄨㄞˋ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, 外太空] outer space
外层空间[wài céng kōng jiān, ㄨㄞˋ ㄘㄥˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 外层空间 / 外層空間] outer space
太空[tài kōng, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, 太空] outer space
天外来客[tiān wài lái kè, ㄊㄧㄢ ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ ㄎㄜˋ, 天外来客 / 天外來客] visitors from outer space

outer space ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウタースペース[, auta-supe-su] (n) outer space
外宇宙[がいうちゅう, gaiuchuu] (n) outer space
宇宙空間[うちゅうくうかん, uchuukuukan] (n,adj-no) outer space; void of space; (P)

outer space ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวกาศ[n.] (awakāt) EN: space ; outer space ; vacuum FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]
โรคกลัวอวกาศ[n. exp.] (rōk klūa aw) EN: spacephobia ; fear of outer space FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outer space
Back to top