ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

optical fibre

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *optical fibre*, -optical fibre-

optical fibre ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
optical fibre (n.) เส้นใยแก้วที่ใช้ในการสื่อนำข้อมูล Syn. optical fiber
English-Thai: HOPE Dictionary
optical fibreเส้นใยนำแสงหมายถึงวัสดุที่ทำจากใยแสง หรือพลาสติก ที่สามารถสะท้อนแสง หรือแสงผ่านทะลุได้ ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลหรือสื่อสารข้อมูลแบบหนึ่ง สามารถถ่ายเทข้อมูล ได้ทีละมาก ๆ และทำได้รวดเร็ว เช่น สามารถส่งเอกสาร 2700 หน้าได้ภายในเวลาเพียง 6 วินาที ในปัจจุบัน เชื่อกันว่า ราคาโดยรวมถูกกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วยวิธีอื่น

optical fibre ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
光ケーブル[ひかりケーブル, hikari ke-buru] (n) optical cable; optical fibre
光ファイバー;光ファイバ[ひかりファイバー(光ファイバー);ひかりファイバ(光ファイバ), hikari faiba-( hikarifaibaa ); hikari faiba ( hikari faiba )] (n) optical fiber; optical fibre

optical fibre ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เส้นใยนำแสง[n. exp.] (senyai nam ) EN: optical fibre ; optical fiber (Am.) FR: fibre de verre [f]

optical fibre ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlussstück {m} Lichtleitfasernoptical fibre/fiber pigtail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า optical fibre
Back to top