ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

opening or way of entrance into a forest or jungle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *opening or way of entrance into a forest or jungle*, -opening or way of entrance into a forest or jungle-