ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

open out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *open out*, -open out-

open out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
open out (phrv.) เปิดให้กว้าง
open out (phrv.) เพิ่มขึ้น See also: ดีขึ้น, ปรับปรุงขึ้น
open out (phrv.) เปิดเผย See also: พูดเปิดเผย Syn. open up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า open out
Back to top