ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

open one��s heart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *open one��s heart*, -open one��s heart-