ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

one or the other

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *one or the other*, -one or the other-