ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

one of several sticks in a bamboo cylinder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *one of several sticks in a bamboo cylinder*, -one of several sticks in a bamboo cylinder-