ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

once a season

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *once a season*, -once a season-

once a season ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
once a season (adj.) ตามฤดูกาล See also: ตามช่วงเวลา, ขึ้นอยู่กับฤดูกาล, มีเป็นช่วงๆ Syn. periodically, periodic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า once a season
Back to top