ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

on the verge of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *on the verge of*, -on the verge of-

on the verge of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
on the verge of (idm.) เพิ่งจะเริ่มทำบางสิ่ง See also: เกือบจะทำบางสิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She has been on the verge of tearsเธอจวนเจียนจะหลั่งน้ำตาแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you so blind, you two psychologists, that you're unaware that we're on the verge of a grave crisis?พวกเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ รู้ว่าการค้นพบของเธอ ทําให้เกิดเรื่องวิกฤติ
We're on the verge of something fantastic.เราใกล้จะทำสิ่งที่แสนวิเศษสุดสำเร็จอยู่แล้ว
We're both stumbling around together in this unformed world whose rules and objectives are largely unknown seemingly indecipherable or possibly nonexistent always on the verge of being killed by forces that we don't understand.เราทั้งคู่เกิดไปสะดุดอะไรเข้าในโลก ที่กฎและผลกรรม ที่ไม่รู้ ที่อ่านไม่ออก สำหรับการมีชีวิตอยู่
He said he was on the verge of an evolutionary breakthrough.เขาบอกว่าใกล้จะค้นพบวิวัฒนาการครั้งยิ่งใหญ่.
In less than an hour, a couple hundred people get the same brilliant idea, and here we are, on the verge of mass hysteria.แล้วในไม่ถึงชั่วโมง คนเป็นร้อยก็ปิ๊งไอเดีย แล้วพวกเราก็วุ่นวายไปหมด
I think we're on the verge of a major climate shift.โลกกำลังเข้าสู่ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน
We've got a woman who's only got a few hours left to live, an incomplete profile, and a unit chief on the verge of a nervous breakdown.เรามีผู้หญิงที่เหลือเวลาเพียงแค่ ไม่กี่ชั่วโมงที่จะมีชีวิตอยู่ ผลวิเคราะห์ที่ไม่สมบูรณ์กับหัวหน้าหน่วย ที่มีแนวโน้มจะสติแตก
The museum is on the verge of total anarchy.The museum is on the verge of total anarchy.
So he did what any self-respecting paleontologist on the verge of a nervous breakdown would do.ดังนั้นเขาทำแลลที่นักบรรพชีวินวิทยา ที่มีความเคารพตนเองสูง ในสภาพวะประสาทเสียจะทำ
I fear he's on the verge of completely shutting down.ผมกลัวว่าเขาจะปิดตัวเองไปเลย
So I opened up my checkbook, and found myself in the office of a West Side psychiatrist who specialized in dealing with creative types on the verge of losing their minds.ผมก็เลยไปลงทะเบียน เป็นคนไข้ของคลีนิกจิตแพทย์เวสต์ไซด์ ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญ ในการรับมือกับพวกจ้าวความคิด
Happy was on the verge of Anaphylactic shock.แฮปปี้แทบจะช็อคจากอาการภูมิแพ้โปรตีนแปลกปลอม

on the verge of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
即将[jí jiāng, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄤ, 即将 / 即將] on the eve of; to be about to; to be on the verge of
濒临[bīn lín, ㄅㄧㄣ ㄌㄧㄣˊ, 濒临 / 瀕臨] on the verge of; close to

on the verge of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
半べそ;半ベソ[はんべそ(半べそ);はんベソ(半ベソ), hanbeso ( nakabe so ); han beso ( han beso )] (n) half-crying; being on the verge of crying
危篤[きとく, kitoku] (n,adj-no) critical illness; on the verge of death; (P)
垂死[すいし, suishi] (n) on the verge of dying
寝際[ねぎわ, negiwa] (n) on the verge of sleep; just after falling asleep
覚め際[さめぎわ, samegiwa] (n) on the verge of waking
風雲急を告げる[ふううんきゅうをつげる, fuuunkyuuwotsugeru] (exp,v1) to have grown tense (of a situation); to have become critical (and to be on the verge of a major upheaval)
飢餓線上に[きがせんじょうに, kigasenjouni] (adv) on the verge of starvation; at the point of starving
餓死寸前[がしすんぜん, gashisunzen] (n) being on the verge of starvation; being about to starve
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n,suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P)
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P)
瀕する[ひんする, hinsuru] (vs-s) to be on the verge of; to be about to; to be on the point of
間際(P);真際[まぎわ, magiwa] (n-adv,n-t) on the verge of; just before; on the point of; (P)

on the verge of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจียน[adv.] (jīen) EN: near ; nearly ; almost ; on the verge of ; on the point of FR: presque ; sur le point de
จวนตาย[X] (jūan tāi) EN: almost dead ; on the verge of death ; moribund FR: à l'article de la mort
เกือบ[adv.] (keūap) EN: nearly ; almost ; shortly ; closely ; about ; pratically ; on the point of ; on the verge of FR: presque ; à peu près ; à peine ; quasi ; pratiquement ; virtuellement ; de l'ordre de ; sur le point de
เกือบจะ[v.] (keūap ja ) EN: be about to ; be going to ; be on the verge of FR: faillir ; être sur le point de ; frôler
เกือบจะร้องไห้[v. exp.] (keūap ja rø) EN: be on the verge of tears FR: être aux bords des larmes
เข้าด้ายเข้าเข็ม[loc.] (khaodāikhao) EN: at the crucial moment ; at the critical point ; on the verge of FR:
ปากแบะ[v.] (pākbae ) EN: be on the verge of tears FR:
พาน[X] (phān) EN: almost ; on the verge of ; going to ; about to FR: presque ; sur le point de
รอมร่อ[adv.] (rømmarø) EN: nearly ; almost ; narrowly ; on the treshold of ; on the verge of FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า on the verge of
Back to top