ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

old lady

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *old lady*, -old lady-

old lady ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
old lady (n.) ภรรยาหรือมารดา
old lady (sl.) แม่ See also: คุณแม่
old lady (sl.) เมีย See also: ภรรยา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อีแก่ (pron.) old lady See also: old woman
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I asked whose house it was, and the old lady said, "That's Manderley. "เเล้วฉันก็ถามว่าบ้านนี้เป็นของใคร หญิงชราตอบว่า "นั่นคือเเมนเดอเลย์"
What a mean old lady you are. Huh, boss?สิ่งที่หญิงชราหมายความว่าคุณ เป็น ฮะเจ้านาย?
He opened a restaurant with his old lady on Maxwell Street... and he took Blue Lou with him.เขาและภรรยาของเขาเปิดร้านอาหารบนถนน แมคสเวล และเขาพาไป บลู ลู กับเขา
And maybe I took it to old lady Simons and told her, and the money was all there.และฉันอาจจะเอาไปให้ยายไซม่อนแล้ว และก็บอกเธอไว้ และเงินก็อยู่ที่นั่นทั้งหมด
And maybe the next week, old lady Simons had this brand new skirt on when she came to school.และบางที ในสัปดาห์ต่อมายายไซมอนส์ จะมีกระโปรงใหม่ใส่ ตอนเธอมาโรงเรียนก็ได้
So let's just say that I stole the milk money, but old lady Simons stole it back from me.ฉะนั้นคงพูดได้ว่าฉันขโมยเงินนม แต่ยายไซม่อนขมายมันต่อจากฉัน
"I can't just run the old lady down.จะให้วิ่งชนหญิงแก่ได้ยังไง"
He's my cousin. I told his old lady I'd take care of him.เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องผม ผมบอกแม่เขาไว้ว่าจะดูแลเขา
My old lady wouldn't let me, but this guy says I coulda.แม่ฉันไม่ยอม แต่ชายคนนี้พูดว่าได้
I always thought my old lady stole it, too.ฉันมักคิดว่าแม่ขโมยมันไป
Is this a private reverie or can an old lady join you?นี่เป็นการจิตนาการส่วนตัว หรือว่าให้ผู้หญิงแก่มาร่วมด้วยได้ไหม
You, the old lady at the hotel...ทั้งคุณ ทั้งหญิงแก่ที่โรงแรมนั่น

old lady ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小母さん[おばさん, obasan] (n) (fam) old lady; ma'am (vocative)

old lady ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีแก่[n.] (īkaē) EN: old woman ; old lady ; old maid FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า old lady
Back to top