ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

old hand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *old hand*, -old hand-

old hand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
old hand (n.) ผู้เชี่ยวชาญ
old hand at do (idm.) ผู้เชี่ยวชาญ (คำไม่ทางการ) See also: เก๋า
English-Thai: HOPE Dictionary
old handn. คนชำชอง ผู้มีประสบการณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
old handsมือเก่า, ผู้ชำนาญการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, yes. Hold hands, you lovebirds.ใช่ใช่ จับมือคุณคู่รัก
I flunked 3 times. I'm an old hand.ฉันสอบตก 3 ครั้ง จนเป็นผู้อาวุสโส
You'II get ice cold hands, man!มือนายต้องเย็นแข็งทื่อแน่เลย!
Can we hold hands?พงกเราสามารจับมือกนได้ไหม?
Still, I want to hold hands with you once again.มันก็ยังคง เป็นสิ่งที่ฉันต้องการที่จะกุมมือเธออีกครั้ง
Maybe we should all hold hands, make a crocodile?เน„เธกเนˆเธฃเธนเน‰เธซเธกเธฒเธขเธ„เธงเธฒเธกเธงเนˆเธฒเธขเธฑเธ‡เน„เธ‡
Hold hands tight!เราจะไปกันไม่นานหรอก เข้าใจมั้ย?
He doesn't even hold handsเขายังไม่เคย แม้แต่จับมือใครเลยนะ
Hold hands gently.จับมือกันนุ่มนวลหน่อยนะ
Must've been a year since our first date and he couldn't further our relationship couldn't even hold handsหลังจากหนึ่งปีที่เราไปเดทกันครั้งแรก และพ่อไม่สามารถที่จะสานต่อความสัมพันธ์ของเราได้ ไม่สามารถแม้แต่จะจับมือ
# Let us hold hands together, # and sing the song of happiness!เรามาจับมือกันเถอะ และร้องเพลงแห่งความสุข
Why don't you hold hands?ทำไมจับมือกันหน่อยหล่ะ?

old hand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老手[lǎo shǒu, ㄌㄠˇ ㄕㄡˇ, 老手] experienced person; an old hand at sth

old hand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
古強者;古武士;古兵[ふるつわもの;こへい(古兵);こぶし(古武士), furutsuwamono ; kohei ( ko hei ); kobushi ( ko bushi )] (n) (1) (こぶし only) feudal warrior; samurai; (2) old soldier; veteran; old hand
ベテラン(P);ベデラン;ヴェテラン[, beteran (P); bederan ; veteran] (n,adj-no) person with a lot of experience; old hand; veteran (in a particular field); (P)
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man

old hand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัดเจน[adj.] (jatjēn) EN: experienced ; well versed in ; an hold hand (at) FR: expérimenté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า old hand
Back to top