ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

old chap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *old chap*, -old chap-

old chap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
old chap (sl.) คนแก่ Syn. old boy
English-Thai: HOPE Dictionary
old chapเจ้าเพื่อนยาก, Syn. old boy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Good to see the old chap still guarding the harbor.ข้าดีใจที่เห็นพวกไททันยังปกปักษ์คุ้มครองท่าเรือ
Steady, old chap. It's all in a day's sport.มั่นคงเก่า คน มันทั้งหมดในกีฬาของวัน
Look, old chap, do you think you could stop doing that a moment?นี่ เพื่อนยาก นายเคยคิดที่จา.. หยุดทำนั่นก่อนได้มั๊ย
Romantic setting. Sorry to have to say it, old chap.ก็ดูโรแมนติกดี เสียใจที่ต้องว่าแบบนั้นนะ
You're in my eyeline, old chap.นายบังฉันอยู่นะ เพื่อนยาก
A weather vane rooster, an old chapelA weather vane rooster, an old chapel
I think they might prefer a cheque or a standing order, old chap.ผมว่าพวกเขารับเช็คหรือโอนจ่าย อัตโนมัตินะ คนแก่ก็อย่างนี้

old chap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n,adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า old chap
Back to top