ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oil tanker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oil tanker*, -oil tanker-

oil tanker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oil tanker (n.) เรือขนาดใหญ่บรรทุกน้ำมัน Syn. tanker
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nearby, in New York Harbour, we're getting word of an oil tanker capsizing in the middle of the harbour near the Statue of Liberty.ใกล้กับท่าเรือนิวยอร์ค เราได้รับรายงายว่า ถังน้ำมันเกิดการล้มพัง ในตำแหน่งกลางของท่าเรือ ใกล้ๆกับ เทพีเสรีภาพ
I wanted to open the dump valves on oil tankers... ..and smother all those French beaches I'd never see.ไม่ต้องห่วงคุณเดอร์เดน
Shipyards churn out oil tankers, container ships and gas tankers to cater for the demands of globalized industrial production.อู่ต่อเรือผลิตถังน่ำมัน,เรือขนส่ง และถังก๊าซ เพื่อปรนเปรอความต้องการ ของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก
Our oil tankers are getting bigger and bigger.ถังเก็บน้ำมันของเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

oil tanker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油罐车[yóu guàn chē, ㄧㄡˊ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜ, 油罐车 / 油罐車] oil tanker truck; fuel tanker

oil tanker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรือบรรทุกน้ำมัน[n. exp.] (reūa banthu) EN: oil tanker ; tanker FR: pétrolier [m] ; cargo pétrolier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oil tanker
Back to top