ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

official government papers

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *official government papers*, -official government papers-

official government papers ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอกสารราชการ[n.] (ēkkasānrātc) EN: official document ; government document ; official government papers FR: document officiel [m] ; document administratif [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า official government papers
Back to top