ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

office foreman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *office foreman*, -office foreman-

office foreman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ดำเนินงาน[n. exp.] (phū damnoēn) EN: manager ; operator ; supervisor ; office foreman FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า office foreman
Back to top