ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

of the first water

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *of the first water*, -of the first water-

of the first water ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
of the first water (idm.) มีคุณภาพดีที่สุด See also: เยี่ยมที่สุด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพชรน้ำหนึ่ง (n.) diamond of the first water
เพชรน้ำหนึ่ง (n.) diamond of the first water
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is he a philanderer of the first water?เขามันพวกปลาไหลปากหวานใช่ไหมค่ะ

of the first water ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำหนึ่ง[adj.] (nāmneung) EN: of the first water ; fine FR:
เพชรน้ำเอก[n. exp.] (phet nām ēk) EN: diamond of the first water FR:
เพชรน้ำหนึ่ง[n.] (phetnāmneun) EN: diamond of the first water FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า of the first water
Back to top