ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nyb

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nyb*, -nyb-

nyb ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't find anybody to help meฉันไม่สามารถหาใครมาช่วยฉันได้
Are you seeing anybody else?คุณกำลังคบหากับใครคนอื่นอยู่หรือเปล่า?
If anyone knew about this he wouldn't be able to face anybody!ถ้าเกิดใครทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้า เขาก็จะไม่สามารถเข้าหน้าใครๆ ได้

nyb ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人勝手[ひとりかって, hitorikatte] (adj-na) (See 自分勝手) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else)
人っ子[ひとっこ, hitokko] (n) a person; anybody
伯父さん;叔父さん;小父さん[おじさん;オジサン, ojisan ; ojisan] (n) (1) (hon) (fam) (伯父さん is older than one's parent and 叔父さん is younger) uncle; (2) (fam) (usu. 小父さん or おじさん) old man; mister (vocative); (3) (uk) (usu. オジサン) manybar goatfish (Parupeneus multifasciatus)
此彼;此れ彼;是彼[これかれ, korekare] (n) (1) (uk) this and that; (2) this person and that person; anybody
猫も杓子も;猫もしゃくしも[ねこもしゃくしも, nekomoshakushimo] (exp) anybody (without distinction); every Tom, Dick and Harry; anything
自分勝手;自分かって[じぶんかって;じぶんがって(自分勝手), jibunkatte ; jibungatte ( jibunkatte )] (adj-na,n) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else)
誰でも;誰だって[だれでも(誰でも);だれだって(誰だって), daredemo ( dare demo ); daredatte ( dare datte )] (conj) (uk) anyone; anybody; everyone; everybody; whoever
誰にでも[だれにでも, darenidemo] (conj) (uk) (adv. equivalent of 誰でも) (See 誰でも) anyone (used with positive verbs); anybody; everyone; whoever
誰にも[だれにも, darenimo] (adv) (adv equivalent of 誰も) (See 誰も) anybody and everybody; with the best of them; as the next fellow
誰にも増して;誰にもまして[だれにもまして, darenimomashite] (exp,adv) (See 何にも増して) more than anybody
誰彼;誰かれ[だれかれ;たれかれ, darekare ; tarekare] (pn,adj-no) this or that person; anybody; many people
誰彼無しに[だれかれなしに, darekarenashini] (exp) to whomever; to anybody at all
馬子にも衣装;馬子にも衣裳[まごにもいしょう, magonimoishou] (exp) anybody can look good with the right clothes (lit

nyb ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใคร[pr.] (khrai) EN: anyone ; anybody FR: quelqu'un ; quiconque ; personne ; nul (litt.)
ใครอื่น[X] (khrai eūn) EN: somebody else ; anybody else FR: quelqu'un d'autre
ใคร ๆ = ใครๆ[pr.] (khrai-khrai) EN: anybody ; anyone ; everybody FR: tout le monde ; n'importe qui ; chacun ; tout un chacun
ใครก็ได้[pr.] (khrai kødāi) EN: anybody ; anyone FR: n'importe qui
ใครก็ตาม[pr.] (khrai kø tā) EN: whoever ; anybody ; anyone ; anyone at all ; everyone ; whosoever FR: quiconque ; qui que ce soit
ใครสักคน[X] (khrai sak k) EN: somebody ; someone ; anybody ; anyone FR:
ก่อนเพื่อน[adv.] (køn pheūoen) EN: firstly ; before anybody else FR:
ไม่ไว้หน้าใคร[v. exp.] (mai wainā k) EN: do not spare anybody ; have no regard for FR:
ไม่อยากให้ใคร[v. exp.] (mai yāk hai) EN: wouldn’t like anybody to FR:
ผู้ใด[pr.] (phū dai) EN: anyone ; who ; whosoever ; whoever ; any person ; anybody ; who FR: quiconque ; qui

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nyb
Back to top