ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

null and void

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *null and void*, -null and void-

null and void ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
null and void (idm.) โมฆะ See also: ไม่มีผลบังคับ
null and void (idm.) ไม่มีผลตามกฎหมาย See also: เป็นโมฆะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
null and voidไม่มีผลและเป็นโมฆะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
null and voidเป็นโมฆะ ยกเลิกตามกฎหมาย [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โมฆกรรม (n.) null and void act Syn. โมฆะกรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The "boyfriend of the b.f.f." Clause is officially null and void. So she brought it on herself.เรื่องการใส่ความกันในเว็บใช่มั้ย?
Our truce... null and void.สงบศึกของพวกเราชั่วคราว... เป็นอันเป็นโมฆะ
"According to fairy tale law, if not fully satisfied, true love's kiss will render this contract null and void.""ตามกฎของนิทานแล้ว ถ้าไม่พึงพอใจ การจุมพิตกับรักแท้จะทำให้ สัญญานี้เป็นโมฆะ"
As far as I'm concerned, that makes our deal null and void.เท่าที่คิดดู ข้อตกลงของเราถือเป็นโมฆะ
Conrad's prenup with you is null and void.ข้อตกลงก่อนแต่งงานของคอนราด กับคุณเป็นโมฆะ
Bartlett used those mistakes to render the whole document null and void.บาร์ทเล็ตใช้ความผิดพลาดนั้น อ้างว่าเอกสารทั้งหมดมันไร้ค่าและโมฆะ
Then I realized, if the board pushed you out, your non-compete clause would be null and void, and you could take Emily's technology public.จากนั้นฉันก็รู้แล้ว ถ้าบอร์ดผลักฉันออก เงื่อนของคู่แข่งของคุณจะไม่มีสำคัญและไม่มีผลใดๆ

null and void ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反故にする[ほごにする, hogonisuru] (exp,vs-i) (1) to waste; to throw away as useless; (2) to make null and void; to revoke; to scrap

null and void ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โมฆะ[adj.] (mōkha) EN: invalid ; void ; null ; null and void ; ineffective FR: caduc ; nul et non avenu ; annulé ; invalidé
โมฆ-[pref.] (mōkha-) EN: nvalid ; void ; null ; null and void ; ineffective FR: caduc ; nul et non avenu ; annulé ; invalidé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า null and void
Back to top