ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

not a little

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *not a little*, -not a little-

not a little ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่บันเบา[adv.] (mai banbao) EN: not a little ; not bad FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า not a little
Back to top