ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nibble at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nibble at*, -nibble at-

nibble at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nibble at (phrv.) แทะ See also: ตอด, กัดทีละน้อย Syn. peck at, pick at

nibble at ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
食い齧る[くいかじる, kuikajiru] (v5r,vt) (1) to nibble at; (2) to have a smattering of knowledge

nibble at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse FR: picorer ; mordiller ; brouter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nibble at
Back to top