ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

next in line

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *next in line*, -next in line-

next in line ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้สืบทอด[n. exp.] (phū seūpthø) EN: successor ; inheritor ; next in line ; heir ; beneficiary FR: successeur [m] ; héritier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า next in line
Back to top