ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

new generation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *new generation*, -new generation-

new generation ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนรุ่นหลัง (n.) new generation See also: young generation Syn. คนรุ่นใหม่ Ops. คนรุ่นเก่า, คนรุ่นก่อน

new generation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュージェネレーション[, nyu-jienere-shon] (n) {comp} new generation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ニュージェネレーション[にゅーじえねれーしょん, nyu-jienere-shon] new generation
新世代コンピュータ技術開発機構[しんせだいコンピュータぎじゅつかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta gijutsukaihatsukikou] The Institute for New Generation Computer Technology, ICOT

new generation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รุ่นใหม่[n. exp.] (run mai) EN: new model ; late model ; new generation FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle génération [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า new generation
Back to top